Opptak fra infomøte om Ambassadørordningen

Fyll ut skjemaet og vil vil kontakte deg for en nærmere prat

Statutter for ambassadører i Kostreform

Kostreform har innført en ordning med AMBASSADØRER som skal erstatte fylkeslag og lokallag fra høsten 2020. Landsstyret skal jevnlig evaluere gjennomføringen av ambassadørordningen. Hvis den fungerer tilfredsstillende skal landsstyret legge fram forslag om å innarbeide ordningen i Kostreforms vedtekter i god tid før ordinært  landsmøtet våren 2021. Ordningen skal praktiseres etter følgende retningslinjer:

1)
Kostreform innfører ambassadør som en reell rolle i organisasjonen. Man må være betalende medlem i foreningen for å bli godkjent som ambassadør.

2)
En ambassadør er en ildsjel som engasjerer ved å formidle budskapet til foreningen med forskjellige type aktiviteter i sitt nærområde. En ambassadør kan også være en person som utfører spesielle oppgaver og prosjekter for Kostreform sentralt.

3)
Ambassadøren skal registreres og godkjennes av Kostreform sentralt. For å få status som ambassadør kreves det at man er i aktivitet og sender inn en rapport per halvår til Kostreform sentralt.

4)
Ambassadører er ulønnet, men kan søke om støtte og økonomisk garanti til gjennomføring av arrangementer eller andre aktiviteter. Kostreforms sekretariat sentralt skal hjelpe til med planlegging, markedsføring og salg av billetter.

5)
Lokale arrangementer som ambassadører planlegger og involverer økonomi, skal før oppstart godkjennes sentralt. Utgangspunktet for slike arrangementer er at de skal gå i økonomisk balanse. Kostreform sentralt står som økonomisk garantist og fører prosjektregnskap.

6)
Når det er flere ambassadører på et sted, en by eller distrikt kan de samles og organisere seg i ei gruppe for å samordne aktiviteter. Slik kan man også påta seg større prosjekter. Kostreform sentralt vil ha oversikten og kan samordne slike felles aktiviteter.

7)
En ambassadør blir invitert til Kostreforms årlige nasjonale konferanse til sterkt rabattert pris. Det ytes også økonomisk bistand til reiseutgifter for denne konferansen.

8)
Kostreform skal forhandle fram en gunstig studieavgift for ambassadører som ønsker å ta kostholdsveilederkurs på Tunsberg Medisinske. Det vil forutsette at man fullfører studiene. Kostreform er i forhandling om en rabattordning og en mulighet for en stipendordning.

9)
En
ambassadør innehar rollen så lenge vedkommende ønsker selv og vedkommende sender inn sin halvårlige melding om sin aktivitet.

10)
Kostreform fortsetter å være en medlemsorganisasjon som tidligere. Det betyr at grunnpilaren i organisasjonen er medlemmene. De skal ha demokratiske rettigheter med reell mulighet til innflytelse på drift, styring og valg av ledelse i foreningen.

11)
Kostreform beholder derfor dagens ordning med et årlig landsmøte som øverste organ. Landsmøtene velger et landsstyre som er øverste myndighet i foreningen mellom landsmøtene. Landsstyret velges og fungerer etter samme retningslinjer som etter dagens vedtekter på dette punktet.

12)
Ved innføring av rollen ambassadør vil ordningen med fylkes- og lokallag utgå. Ordningen med et valgt fylkesstyre, formelle styreverv, fylkesårsmøter (med krav til beretninger, regnskap, budsjetter og protokoller) bortfaller. Eksisterende fylkeslagsstyrer skal oppfordre hverandre til å bli ambassadører og forsøke avtale seg i mellom nye konkrete prosjekter de har lyst til å gjennomføre.

Kostreform etablerer et sekretariat som er i daglig drift. En av de viktige oppgavene blir å støtte ambassadørene i sine lokale aktiviteter med planlegging, markedsføring og salg av arrangementer. I tillegg skal sekretariatet produsere løpende innhold på nettsidene som legger grunnlaget for lokal aktivitet og der kunne verve nye medlemmer og beholde de gamle. Sekretariatet må rekruttere riktig kompetanse utifra oppgavene som skal løses. 

Sikre deg plass på informasjonsmøtet
om Ambassadørordningen

Close