Om Kostreform

Vedtekter

Vedtekter for KOSTREFORM

Vedtatt første gang ved stiftelsen 19.6.2007, sist revidert på ekstraordinært landsmøtet 15. november 2023.


§ 1. NAVN
Organisasjonene navn er Kostreform.

§ 2. FORMÅL
Organisasjonens (Foreningens) formål er:
• På medisinsk dokumentert grunnlag å øke forståelse og kunnskap om at kostholdet påvirker fysisk og mental helse og dermed forbedre medlemmenes livsvilkår.
• Med interessepolitisk arbeid skal organisasjonen påvirke myndigheter, fagmiljø og utdannelsesinstitusjoner for å få en bedret forståelse for de helseplager medlemmene har.
• Den skal være et forum for opplæring, informasjon og utveksling av erfaringer og synspunkter mellom fagmiljø, likepersoner og medlemmene.
• Den skal være en landsdekkende pressgruppe for økt forskning på de problemer som medlemmer opplever.

§ 3. ORGANISERING
Kostreform er en landsdekkende selvstendig organisasjon. Den har landsmøte, sentralstyre og lokallag. Dens øverste myndighet er landsmøtet. Sentralstyret er organisasjonens utøvende organ, og øverste myndighet mellom landsmøtene.

§ 4. MÅLGRUPPER
Hovedmålgruppen er personer som opplever problemer med kroppens fysiske eller mentale funksjoner som blant annet:
Kaseinintoleranse og glutensensitivitet, autoimmune sykdommer, fedme, diabetes, mage og tarm problemer og atferdsproblemer.

Målgruppen er barn, ungdom, familier og personer med de nevnte diagnosene og deres pårørende.

§ 5. MEDLEMSKAP
Medlemskap er for personer med helseproblemer som nevnt i paragraf 4 og deres pårørende og andre som støtter foreningens formål.
Alle personopplysninger skal behandles på en fortrolig måte.

Medlemskap er delt inn i 4 kategorier:

• Hovedmedlemmer betaler full medlemskontingent og får tilbud om medlems-fordeler og medlemsinformasjon.
• Husstandsmedlemmer tilhører husstanden til et hovedmedlem og er over 15 år, og har samme adresse som dette og er tellende medlemmer. Husstandsmedlemmer betaler redusert medlemskontingent. Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge.
• Støttemedlemskap kan tegnes av bedrifter, foreninger og andre som er interessert i foreningens arbeid. Støttemedlemskap gir ikke organisatoriske rettigheter.
• Æresmedlemmer tildeles medlemmer som har utført en spesiell stor innsats for foreningens beste. Enkeltmedlemmer og landsstyret kan fremme forslag om æresmedlemskap og oversende begrunnet forslag til landsstyret innen 31. desember.
Æresmedlemmer skal få spesiell invitasjon til landsmøtet, aktiviteter og andre større arrangementer og skal ikke betale kontingent.

Medlemmer som har fylt 15 år har lik møte-, tale- og forslags-, stemmerett og rett til å la seg velge til representant. Medlemmer under 15 år tas med på̊ råd og har uttalerett.

Det sentrale medlemsregisteret skal inneholde navn, adresse, fødselsår, tilknytning til lokallag og størrelsen på kontingenten for hvert enkelt medlem.

§ 6. MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingentene fastsettes på hvert landsmøte for neste kalenderår. Den blir ikke tilbakebetalt ved utmeldelse eller eksklusjon.
Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.

§ 7. VIRKSOMHET OG AKTIVITETSPLAN
Organisasjonens virksomhet og aktivitetsplan vedtas på landsmøtet. Det er medlemsaktiviteter, likepersonsarbeid, informasjonsutveksling, kurs/konferanser, og offentlig debatt.

§ 8. DRIFTSÅR OG REGNSKAPSÅR
Organisasjonens driftsår og regnskapsår faller sammen med kalenderåret.

§ 9. LANDSMØTE
Landsmøtet kan holdes i et møtelokale eller digitalt på egnet program som har anonyme stemmemuligheter og chatting mellom enkeltdelegater. Påmeldingsfrist er senest en uke før møtet.

9.1 Landsmøtet er organisasjonens øverste organ.

9.2 Ordinært landsmøte avholdes hvert kalenderår innen utgangen av mai.

9.3 Sentralstyret kunngjør sted og dato for landsmøtet på organisasjonens hjemmeside og andre plattformer senest 15. januar.

9.4 Saker som ønskes behandlet på̊ landsmøtet, må̊ være sentralstyret i hende innen 31. mars.

9.5 Innkalling med saksliste og sakspapirer (protokoll, årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne saker, valginnstilling) kunngjøres på organisasjonens hjemmeside og plattformer senest to uker før landsmøtet.

9.6 Landsmøtet er lovlig satt når innkalling er kunngjort i samsvar med organisasjonens vedtekter og innkallingen er godkjent av landsmøtet. Styreleder er ordstyrer inntil landsmøtet har valgt møteleder.

9.7 Landsmøtet kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen. Alle innkomne saker skal vedlegges sakspapirene og nevnes i innkallingen.

9.8 Dagsorden til landsmøtet skal inneholde følgende punkter:
1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av stemmerett
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av ordstyrer og referent
5. Valg av to protokollunderskrivere
6. Protokoll fra forrige landsmøte
7. Årsberetning
8. Regnskap
9. Revisjonsberetning
10. Ansvarsfrihet for sentralstyret.
11. Vedtekter
12. Virksomhets og aktivitetsprogram
13. Medlemskontingent
14. Styrehonorar
15. Innkomne saker
16. Budsjett
17. Valg av styre, valgkomité og revisor
18. Avslutning av møtet

9.9 Deltagere på landsmøtet
• Alle medlemmer som har betalt årskontingent har møte-, tale- og stemmerett.
• Daglig leder, økonomi- og administrasjonsansvarlig, og informasjonsansvarlig har møteplikt og talerett.

9.10 Beslutninger
• Hvis en stemmeberettiget person krever det, skal det avholdes skriftlig avstemming.
• Ved valg av styret, vil blanke stemmesedler og stemmesedler som ikke har navn til foreslått kandidat, bli avvist.
• Sentralstyretsmedlemmer har ikke stemmerett for årsberetning og regnskap.
• Beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
• Landsmøtet utnevner æresmedlemmer med alminnelig flertall. Begrunnelse for avslag blir ikke offentliggjort.
• Styrets leder har dobbeltstemme.

§ 10. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte når landsmøtet har bestemt det, når sentralstyret finner det nødvendig eller når minimum tre lokallag krever det.
Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle de sakene som er kunngjort i innkallingen.
Medlemmer har møte-, tale- og stemmerett. Påmeldingsfrist er senest en uke før møtet.

Innkalling med saksliste og sakspapirer kunngjøres på hjemmesiden og andre aktuelle plattformer minst to uker i forveien.
Styrets leder har dobbeltstemme.

§ 11. VALGKOMITE
Valgkomiteen består av tre personer valgt av landsmøtet etter innstilling fra valgkomité eller sentralstyret. Medlemmene velges for to år. Leder av valgkomitéen velges særskilt.

§ 12. REVISJON
Landsorganisasjonens regnskap skal revideres av autorisert revisor.

§ 13. SENTRALSTYRET
• Sentralstyrets oppgaver er å fremme organisasjonens formål, representere den overfor sentrale myndigheter, lede interessepolitisk arbeid, iverksette landsmøtets beslutninger, lede organisasjonen, arbeide for å rekruttere nye medlemmer og støtte opp under lokallagenes arbeid.
• Sentralstyret har ansvar for organisasjonens daglige drift, utadrettet virksomhet og oppfølging av vedtak gjort på landsmøtet. Sentralstyret kan delegere oppgaver.
• Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene deltar i møtet.
• Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
• Daglig leder, økonomi- og administrasjonsansvarlig, og informasjonsansvarlig har
møteplikt i styrets møter.

Organisasjonen forpliktes av styreleder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan gi prokura. Organisasjonen kan ikke forplikte lokallagene økonomisk overfor 3.part.

§ 13.1 Sammensetning av sentralstyret
• Sentralstyret har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
• Alle verv velges for 2 år.
• Leder og nestleder velges ikke samme år.
• Varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge.
• Det nye styret fungerer fra landsmøtets avslutning.
Ved valg av styremedlemmer til sentralstyret og lokale styrer, skal minst halvparten av styremedlemmene ha helseproblemer som nevnt i paragraf 4 eller være pårørende.

§ 14. ANSATTE
Sentralstyret ansetter daglig leder og eventuelt andre ansatte.

§ 15. EKSKLUDERING
Medlem som oppfører seg slik at organisasjonen ansees skadelidende, skal vurderes for eksklusjon.
Før vedtak om ekskludering fattes, skal medlemmet få anledning til å uttale seg skriftlig til sentralstyret med 14 dagers frist.
Vedtak om ekskludering fattes av sentralstyret med minst 2/3 flertall. Ekskluderte medlemmer kan anke sin sak inn for landsmøtet, som avgjør saken med simpelt flertall.
Bare beslutningen blir offentliggjort.
Endelig vedtak har øyeblikkelig virkning.

§ 16. FAGRÅD
Fagråd skal være rådgivende organ som oppnevnes av sentralstyre.
Medlemmer skal være personer med faglig aktuell kompetanse, men også pasienterfaringer kan representeres.
Fagråd skal samarbeide tett med sentralstyret.

 
§ 17. LIKEPERSONER
Likepersoner er medlemmer som bidrar med sin erfaringskompetanse til andre medlemmer slik at disse kan få en bedre hverdag.
Likepersoner må gjennomgå et felles opplæringsprogram, og følge retningslinjene for likepersonsarbeid.

§ 18. ENDRING AV VEDTEKTER
Endring av vedtekter vedtas av ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Den komplette tekst til vedtektsendringen skal ligge ved innkallingen til landsmøtet.
En endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 19. LOKALE AVDELINGER
Kostreform skal ha lokallag som dekker hele landet. De skal søke sentralstyret om økonomisk støtte til lokale aktiviteter, og de styrer sine midler selv. Lokallag skal ha eget styre og vedtekter.

§ 20. OPPLØSNING OG SAMMENSLUTNING AV KOSTREFORM
Oppløsning av organisasjonen kan bare besluttes av landsmøtet med mist tre fjerdedelers flertall. Det skal behandles på̊ nytt på̊ et nytt ekstraordinært landsmøte innen 3 måneder etter første vedtak.
Oppløsning skjer da med minst tre fjerdedelers flertall. Sentralstyret er ansvarlig for å forestå̊ avviklingen.

Hvis organisasjonen blir oppløst, skal landsmøte vedta anvendelsen av disponible midler i forhold til organisasjonene formål. Landsmøtet oppnevner et avviklingsstyre som gjennomfører vedtakene.

Sammenslutning med andre organisasjoner anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring.

 
§ 21 SPONSING
Foreningen kan inngå avtale med bedrifter om sponsing, bedriftens aktivitet må være i takt med foreningens formål og interesser. Avtalen skal godkjennes av sentralstyret.


Copyright © Kostreform. Alle rettigheter reservert