Om Kostreform

Din kilde til vektnedgang og bedre helse

Vedtekter

Vedtekter for KOSTREFORM FOR BEDRE HELSE

Vedtatt første gang ved stiftelsen 19.6.2007, sist revidert på landsmøtet 29.mai 2021.


1. NAVN, VISJON, FORMÅL, MÅLGRUPPER OG VIRKSOMHET
1.1 Navn
Foreningens navn er: Kostreform for bedre helse

1.2 Visjon

Foreningens visjon er: Vi skal gjøre Norge friskere!

1.3 Formål

Foreningen er en uavhengig, helsepolitisk organisasjon med formål å fremme kostråd og informasjon om kostens store helsebetydning med basis i oppdaterte forskningsresultater og erfaringer. Foreningen skal aktivt arbeide for å fremme et kosthold med stor andel ferske, naturlige råvarer med færrest mulig tilsetningsstofferog begrenset innhold av karbohydrater. Foreningen vektlegger menneskers individuelle behov ut fra alder, helsetilstand og andre fysiologiske forskjeller.

1.4 Målgrupper

Målgruppen er befolkningen i Norge generelt, og spesielt de som allerede har utviklet karbohydratrelaterte helseplager, herunder overvekt og diabetes. Foreningens formål er å spre informasjon som skal lede til en bedre folkehelse og for å forhindre utvikling av overvekt, diabetes type 2 og følgesykdommer forårsaket av disse lidelsene.

Foreningens arbeid er blant annet rettet mot:

Barnehager

Barne- og ungdomsskoler

Videregående skoler

Privatpersoner, bedrifter og offentlige etater

Hotell, restaurant, catering og helsekostbransjen

Helseinstitusjoner

Pasientorganisasjoner

Helse- og ernæringspersonell

1.5 Virksomhet og aktivitetsplan

Foreningens virksomhet omfatter blant annet kurs, møter, artikler, fakta ark, hjemmeside og annet informasjonsmateriell. Den skal sette aktuelle problemstillinger på dagsorden ved å igangsette debatter og delta i debatter initiert av andre.
Virksomheten følger en aktivitetsplan godkjent av landsmøtet.


2. MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap

Foreningen er basert på enkeltmedlemmer. Medlemskap kvalifiserer til rabatter på arrangementer og publikasjoner som foreningen oppnår på medlemmenes vegne.

2.2 Konfidensialitet

Medlemslister er konfidensielle. Informasjon fra disse skal kun håndteres internt i foreningen.jf. markedsføringslovens § 15.

2.3 Æresmedlemskap

Kriterier

Æresmedlemskap skal primært tildeles medlemmer som har vist en særskilt stor innsats for foreningens beste.

Æresmedlemskap avgjøres av landsmøtet.

Fremming av forslag

Enkeltmedlemmer og landsstyret kan fremme forslag om æresmedlemskap og oversende forslaget til landsstyret innen 31. desember. De som fremmer kandidater må framlegge en begrunnelse.

Kandidat til æresmedlemskap behandles av landsstyret. Resultat av en behandling offentliggjøres ikke.

Negativt resultat av en behandling føres ikke i protokollen. Resultatet meldes dog tilbake til forslagsstiller.

Æresmedlem foreslås så landsmøtet etter enstemmig innstilling fra landsstyret.

Landsmøtet utnevner kandidaten til æresmedlem med alminnelig flertall.

Utdeling

Utdeling skjer normalt på landsmøtet.

Oppmerksomheten

Blomster og diplom.

Ettertid

- Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent

- Spesiell invitasjon til landsmøtet, eventuelle medlemsfester og andre større arrangementer


3. MEDLEMSKONTINGENT, STØTTE OG SPONSING

3.1 Medlemskontingent

Medlemmene betaler kontingent vedtatt av landsmøtet som kan fastsette egne satser for studenter, honnør- og husstandsmedlemmer.

Støtte kan mottas fra klinikker, bedrifter, lag, stiftelser og foreninger som med fritt årlig beløp bidrar til å styrke foreningens måloppnåelse. Slik støtte gir rett til å bruke "Støtter Kostreform for bedre helse (år)" i årsberetninger, brosjyrer og informasjonsmateriell, både i trykket og elektronisk form det kalenderåret støtten gjelder for. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

3.2 Sponsing

Foreningen kan inngå avtale med bedrifter om sponsing mot at foreningen leverer tjenester som motytelse.

Landsstyret utarbeider hensiktsmessige motytelser i forhold til sponsormidler. Sponsorer har ikke stemmerett.

3.3 Partnerskap

Partnere er små og store bedrifter som selger produkter og tjenester som er i tråd med Kostreforms mål og verdier. Kostreform skal tilby ulike arenaer hvor partnerene løftes frem. Det kan f.eks. være eksponering på egne partnersider på nettsidene våre, invitasjon til foredrag og demonstrasjoner på møter arrangert av Kostreforms ambassadører. En Partner skal betale en fast årlig sum for å være offisiell Partner.

4.LANDSMØTE, LANDSSTYRE OG FAGRÅD

 Foreningens faste organer er:

 Landsmøtet

 Landsstyret

 Fagrådet

 Valgkomité

 Revisor

4.1 Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens øverste myndighet og består av delegater og medlemmer av landsstyret. Alle medlemmer som har betalt årskontingent og revisor har møte- og talerett samt stemmerett. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

4.1.1 Innkalling

Landsstyret bestemmer tid og sted for landsmøtet og sender ut skriftlig forhåndsvarsel (e-post eller brev) minst 8 uker før møtet. Eventuelle forslag som ønskes behandlet på landsmøtet, må skriftlig være landsstyret i hende senest 6 uker før møtet. Landsstyret innkaller skriftlig til landsmøte med minst 3 ukers varsel.

Innkallingen sendes ambassadørene med kopi til foreningens øvrige medlemmer og skal inneholde dagsorden. Øvrige sakspapirer 1) deles ut på landsmøte, men kan bes tilsendt per e-post.

1)

Dagsorden, årsmelding, årsregnskap med revisjonsrapport, innkomne forslag, forslag til aktivitetsplan, budsjett, medlemskontingent, valgkomiteens innstilling.

Dagsorden:

1. Konstituering 1)

2. Årsmelding

3. Årsregnskap 2) med revisjonsrapport

4. Ansvarsfrihet for landsstyret 3)

5. Innkomne saker

6. Aktivitetsplan

7. Medlemskontingent og satser

8. Budsjett med eventuelle godtgjørelser

9. Valg

1)

 Godkjenne innkalling, navnelister og fullmakter, velge møteleder, protokollfører, to medlemmer til å underskrive protokollen (sammen med møteleder og protokollfører) og to til tellekorps

2)

 Årsresultatene sammenlignet med vedtatt budsjett og foregående års regnskap

3)

 Medlemmene av styret har ikke stemmerett i saken

4.1.2 Valg

Landsstyret består av 6 medlemmer og 3 til 5 varamedlemmer. Minst 3 av landets 5 regioner 1) bør være representert blant de faste medlemmene, og det bør tilstrebes likeverdig representasjon av begge kjønn.

Foreningens leder og leder av fagrådet er medlemmer av styret. Ansatte i foreningen kan ikke inneha tillitsverv i landsstyret.

Vedtekter for Kostreform for bedre helse

Foreningens leder og fagrådets leder velges særskilt, begge med funksjonstid på 1 år og kan gjenvelges. Styremedlemmer velges for 2 år og kan gjenvelges. Varamedlemmer velges for 1 år og kan gjenvelges.

1)

 Region Nord:

 Nordland og Troms og Finnmark

Region Midt:

 Møre og Romsdal og Trøndelag

Region Vest:

 Rogaland og Vestland

Region Sør:

 Agder og Vestfold og Telemark

Region Øst:

 Viken og Innlandet

Varamedlemmer trer inn i styret ved styremedlemmenes forfall i samme rekkefølge som valgresultatet.

4.1.3 Votering

Delegater og medlemmer av Landsstyret som har gyldig betalt kontingent, har møte- og stemmerett. Hver delegat kan medbringe skriftlig fullmakt fra én annen delegat fra samme fylkeslag.

Fremlagte saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saker ved loddtrekning. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Valg skjer ved simpelt flertall, loddtrekning ved stemmelikhet. Foreningens leder og leder av fagrådet skal oppnå minst 50 % av de stemmeberettigete. Hvis det ikke skjer ved første avstemning, foretas omvalg blant de to med flest stemmer.

Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til kandidater. Med mindre en delegat krever skriftlig avstemning, avgjøres øvrige saker ved åpen stemmegivning.

Godkjent og underskrevet landstyremøteprotokoll gjøres tilgjengelig for alle medlemmer av foreningen på hjemmesidene.

4.1.4 Valgkomité

Landsmøtet velger valgkomité som skal bestå av 3 medlemmer med 3 års funksjonstid. Ett medlem, vanligvis det som har sittet lengst, går ut hvert år. Nytt medlem foreslås av landsstyret. Det medlemmet som har sittet lengst, leder komiteen og er ansvarlig for fremdrift og rapportering.

Valgkomiteen skal foreta sin innstilling basert på hvilke funksjoner som skal dekkes i styret, herunder forslag til foreningens leder og fagrådets leder, og oversende sin innstilling til landsstyret i henhold til oppsatt møteplan.

4.1.5 Ekstraordinært landsmøtet

Landsstyret skal med 3 ukers frist innkalle til ekstraordinært landsmøtet når minst halvparten av styremedlem- mene ønsker det, eller minst 10 % av foreningens medlemmer skriftlig har uttrykt ønske om det.

4.2 Landsstyret

Landsstyret fordeler selv verv som nestleder, sekretær, ambassadør-koordinator, og kasserer.

Varamedlemmer har møterett og skal motta kopi av møteinnkalling med dagsorden. Landsstyremøter skal avholdes minst 4 ganger i året. Det skal føres møteprotokoll som gjøres tilgjengelig for foreningens medlemmer. Ved avvikling av styremøter kan det benyttes elektronisk møteplass. For å være beslutningsdyktig må minst halvparten av styremedlemmene være til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Landsstyret har ansvar for foreningens daglige drift, utadrettet virksomhet og oppfølging av aktivitetsplanen. Innen 15. november skal styret utarbeide en møteplan for kommende landsmøtet som sendes valgkomité, ambassadører og formidles til alle medlemmene via hjemmeside eller nyhetsbrev.

Landsstyret kan delegere driftsoppgaver til et sekretariat med en Generalsekretær eller sekretariatsleder, foreta ansettelser og inngå avtaler innenfor budsjett. Ved ansettelser er landsstyret arbeidsgiver og ved inngåelse av avtaler, avtalepart.

Landsstyret ved 3 medlemmer gis sammen fullmakt til å disponere større beløp av foreningens midler og inngå bindende økonomiske avtaler innenfor budsjett. Kasserer alene gis fullmakt til å disponere mindre beløp fastsatt av landsstyret.

4.3 Fagrådet

Fagrådet er foreningens faglige rådgiver. Det skal ha 1-3 medlemmer som oppnevnes hvert år av landsstyret. Fagrådet skal svare på spørsmål av allmenn interesse fra medlemmene. Fagrådet kan respondere på relevante debatter og artikler i media.

5.0 AMBASSADØR-ORDNINGEN

En ambassadør er en ildsjel som engasjerer seg ved å formidle foreningens budskap i sitt nærområde med forskjellige typer aktiviteter. En ambassadør kan også være en person som utfører spesielle oppgaver og prosjekter for Kostreform sentralt. En må være betalende medlem i foreningen for å bli godkjent som ambassadør.

5.1 Ambassadøren skal registreres og godkjennes av Kostreform sentralt. For å få status som ambassadør kreves det at man er i aktivitet og sender rapport per halvår landsstyret.

5.2 Ambassadører er ulønnet, men kan søke om støtte og økonomisk garanti til gjennomføring av arrangementer eller andre aktiviteter.

5.3 Lokale arrangementer som ambassadører planlegger og involverer økonomi, skal før oppstart godkjennes sentralt. Utgangspunktet for slike arrangementer er at de skal gå i økonomisk balanse. Kostreform sentralt står som økonomisk garantist og et sekretariat fører prosjektregnskap samt skal hjelpe til med planlegging, markedsføring og salg av billetter.

5.4 Når det er flere ambassadører på et sted, en by eller distrikt kan de samles og organisere seg i ei gruppe for å samordne aktiviteter. Slik kan man også påta seg større prosjekter. Kostreform sentralt vil ha oversikten og kan samordne slike felles aktiviteter.

5.5 Ambassadører velger sine delegater fylkesvis til landsmøtet etter retningslinjer gitt i 4.1 og melder resultatet til landsstyret senest 4 uker før landsmøtet avholdes.


6. 0 Utgår


7.0 ØKONOMI

Foreningens drift og aktiviteter finansieres av medlemskontingent, støtte, sponsing og offentlige tilskudd.

7.1 Fordeling av inntekter

Midler fra støtte og sponsing disponeres i samsvar med godkjent budsjett. Bruken av foreningens midler bestemmes av landsmøtet etter budsjettforslag fra landsstyret.

7.2 Vederlag

Foreningen er en ideell organisasjon. Medlemmer med faste tillitsverv deltar uten vederlag, med mindre det foreligger særskilt avtale. Arbeid som normalt utføres av et sekretariat, men som blir utført av medlemmer av landsstyret, kan honoreres. Også særskilt arbeidskrevende prosjekter og medlemsøkende aktiviteter kan honoreres etter avtale. Deltakelse i fagrådet, valgkomité og eventuelt andre gruppers arbeid er normalt ikke lønnet.

7.3 Dekning av utgifter

Utgifter dekkes etter statens regulativ, eller etter regning, og må godkjennes av det aktuelle styret og være i samsvar med foreningens budsjett.

7.4 Økonomisk støtte

Landsstyret beslutter om det skal bevilges midler til deltakelse på kurs og konferanser i regi av foreningen.


8.0 UTMELDING, EKSKLUSJON OG OPPLØSNING

8.1 Utmelding

Utmelding av foreningen sendes skriftlig til landsstyret. Medlemmer, som etter to påminnelser ikke har betalt kontingent, anses som utmeldt og skal slettes fra foreningens medlemsregister. Utmeldte medlemmer skal sendes skriftlig bekreftelse på at de er slettet fra medlemsregisteret.

8.2 Eksklusjon

Landsstyret kan ekskludere medlemmer som motarbeider foreningens formål eller opptrer illojalt eller uetisk.

Eksklusjon krever 2/3 flertall. Ekskluderte medlemmer kan anke sin sak inn for landsmøtet, som i hvert tilfelle oppnevner en egen klagenemnd.

8.3 Oppløsning

Foreningen oppløses dersom medlemmene finner at den ikke lenger oppfyller sitt formål eller det har gått 3 år uten at det er avholdt landsmøte. Oppløsning krever 2/3 flertall av alle avgitte stemmer på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Landsmøtet bestemmer anvendelsen av disponible midler i henhold til foreningens formål, og oppnevner et avviklingsstyre som gjennomfører vedtaket.
Copyright © Kostreform. Alle rettigheter reservert