Kostreform avholdt sitt 14. landsmøte i Sandvika lørdag 19. september. Det skulle vært i april, men de strenge koronatiltakene satte en brå stopper for det.

Dermed var det knyttet flere store forventninger til sakene som skulle behandles. De handlet både om graden av enighet på to radikale forslag samt stemningen og energien for veien videre. Det skulle vise seg å lande på en svært god måte.

Prøve ut ambassadørordning
Det sies om landsmøter at viktigste sak er valg. Vanskelig å si om det gjelder for årets landsmøte i Kostreform. I år var det nemlig flere viktige saker som ble tatt opp. Den klart største handlet om å teste ut ny organisasjonsform. Ordningen går ut på at medlemmer i Kostreform som ønsker å være aktive i å spre kostholds budskapet vårt kan registrere seg som «ambassadører». De vil få tilsendt materiell og få hjelp fra Kostreform sentralt til å planlegge og markedsføre aktiviteter og arrangementer i sitt lokalsamfunn. Kostreform bygger nå opp et sekretariat med profesjonell kompetanse som har kapasitet og evne til å hjelpe til med små og store prosjekter.

Ordningen med ambassadører legger også opp til at man kan jobbe i grupper. Det er både hyggeligere og lettere å jobbe sammen med noen uten det organisatoriske merarbeid det ville vært å være en del av et lokallag. Kostreform sentralt vil bidra til at det dannes grupper lokalt når antall og geografiske avstander tilsier det. Oversikten på hvem som er ambassadører vil også publiseres på kostreforms nettsider.

Å aktivisere seg som ambassadør blir frivillig arbeid. Den viktigste verdien blir å delta i et fellesskap som gir folk bedre helse. Likevel byr ordningen på noen økonomiske godbiter. Blant annet spesialrabatt på Kostreforms årlige konferanse. Man kan også søke støtte til reisekostnader. Det vil også opprettes en stipendordning for et eller to av studiene på Tunsberg Medisinske: Se ett av kursene her. 

Noen delegater syntes at ordningen kom brått på organisasjonen og at den burde vært bedre diskutert. Samtid så alle potensialet i ordningen med en mye lavere terskel for å aktivisere seg enn det å måtte organisere et fylkeslag med styreverv og mye formelt «papirarbeid». Dermed ble vedtaket at ordningen prøves ut fram til landsmøtet våren 2021. Utgangspunktet er de retningslinjene som landsstyret sendte ut i forkant av landsmøtet. Se retningslinjene her.

Ønsker du å bli ambassadør eller har spørsmål til ordningen så se kontakt oss her: per@kostreform.no.

Fagråd for endring av myndighetenes kostråd
Den andre store saken på landsmøtet var om Kostreform skal støtte etablering av et selvstendig og uavhengig fagråd av eksperter innen ernæring, medisin og helse. Formålet med et slik fagråd er å løfte frem ny forskning overfor media, helse- og ernærings-myndighetene, politiske beslutningstagere og akademia. Et sentral mål er å endre myndighetenes kostanbefalinger for å oppnå en radikal forbedring av folkehelsa. Konkret skal et slikt påvirkningsarbeid bestå av en rekke virkemidler; Skreddersydd informasjon til journalister er en av dem. Aktiv deltagelse i alle relevante saker under høringsrundene en annen. Naturligvis må det også bli formelle og uformelle møter med Stortingspolitikere. I den grad anledningene byr seg må man også forsøke bygge en opinion for endringer av statens kostråd.

Det foreligger allerede et initiativ til etableringen av dette fagrådet. Det foreligger en helse- og ernæringsfaglig plattform med et spesielt fokus på insulinresistens som den sentrale faktoren bak overvekt, diabetes T2 og hjerte- karsykdom. Arbeidet er helt i startfasen. Nå først handler det om å rekruttere flere kandidater til fagrådet og lage en god plan for stiftelse.

Det var stor begeistring for initiativet og saken ble enstemmig vedtatt. Landsmøtet avsatte dessuten 105.000 kroner til å støtte arbeidet med etableringen. Selv om fagrådet skal være uavhengig og ikke knyttet til Kostreform så finner foreningen initiativet så interessant og i tråd med foreningens formål at dette mener vi blir riktig anvendte kroner. Planen er å stifte rådet i løpet av høsten. Eventuelt rett på nyåret.

Hvis det er noen av medlemmene som ønsker å bidra i dette arbeidet kan de ta kontakt med: per@kostreform.no.

Partnere
Landsstyret la også fram et forslag om å utrede en ordning om å knytte til seg partnere. Partnere skal være bedrifter som leverer produkter og tjenester som er i tråd med Kostreforms kostråd.

Ordningen skal gi vinn vinn til begge parter. Følgende ble enstemmig vedtatt: Kostreform utreder innføring av en ordning med partnere. Landsstyret får mandat til å utforme en slik ordning og myndighet til å iverksette den i tråd med beskrivelsen i landsmøtedokumentet. Medlemmer av landsstyret kan ikke være Partner.

Fagseminar om årsakene til livsstilsykdommer
Under landsmøtet tok leder opp en helt ny sak. Han orienterte om at under arbeidet med å utforme plattformen for fagrådet (se forrige sak) så man hvordan ny forskning stadig oftere presenterer et mangfold av årsaker til livsstilsykdommer. Inkludert de kostholds relaterte årsakene. På denne bakgrunn ble følgende forslag ble fremmet og enstemmig vedtatt: Kostreform inviterer til et fagseminar som forsøker tegne et oppdatert helhetsbilde av årsaksfaktorene som leder til livsstilsykdommer.

Valg
Landsstyret er Kostreforms øverste organ mellom landsmøtene. Leder velges for hvert år. Ellers velges styremedlemmene for to år av gangen. Siden dette var et utsatt landsmøte så er perioden fram til neste landsmøte og valg kun et halvt år. (Tallet i parentes er tiden frem til neste valg).

Leder:
PER BJØNNES KRISTIANSEN, Vestfold (0,5 år)

Fagrådsleder, ny:
VIVIAN L. VEUM, VESTLAND (1,5 år)

Styremedlemmer:     
GUNN-KARIN SAKARIASSEN, Oslo/Akershus (0,5 år)
RANDI EIKEVIK, Trøndelag (0,5 år)
CHRISTINE KVERNBERG, Vestfold og Telemark (0,5 år)
EVA FJELDSTAD, Oslo/Akershus (0,5 år)
Ny – TONJE GULLIKSEN, Vestfold (Sitter 1,5 år)                                            

Vara:   
1. GEIR FINNBRÅTEN, Oslo & Akershus (0,5 år)
2. KAI RUNE ULDAL, Agder (0,5 år)
3. BJARTE AASLAND, Oslo/Akershus (0,5 år)

Landsmøtet takket avtroppende styremedlemmer Arthur Træen og Sissel Nordgård for deres innsats.

Bildetekst:
Landsmøtet ble gjennomført med reglene for Covid-19. (En delegat med forkjølelses-symptomer holdt seg hjemme) Vi bevilget oss likevel et 10 sekunders fotoknips mens alle holdt pusten.
Her er deltagerne fra venstre:
Inger Krystad Skåle, Per Bjønnes Kristiansen, Margot Carlsen, Inger B. Nilsen, Øystein Ask (bak), Kai Rune Uldal, Trygve Magne Eikevik (bak), Britt Jennifer Lundberg Hansen, Eva Fjeldstad, Gunn-Karin Sakarisassen, Geir Torgersen (bak), Vivian L. Veum, Bjarte Aasland, Vigdis Akre, Dag Viljen Poleszynski, Geir Finnbråten, Randi Eikevik, Anne Gro Holten, Christine Kvernberg, Turid Evensen og Anne Cathrine Lehre.